Studium pedagogiky

  • denní studium taneční konzervatoře s diferencovaným plánem ve čtyřletém vzdělávacím modelu ukončené absolutoriem v oboru tanec a umělecko-pedagogická příprava
  • ukončeno absolutoriem s důrazem na umělecko-pedagogický výkon, teoretické předměty doplňkového pedagogického studia a absolventskou práci
  • absolvent je kvalitně vyškolen pro pedagogiku základů scénických tanečních technik a doplňkových předmětů pro přípravné a základní výkonnostní úrovně (školy a mimoškolní aktivity typu ZUŠ, DDM, kluby tanečních sportů, pohybově estetických sportů, atd.)
  • je připraven pro studium VŠ oborů: taneční věda (pedagogika, choreografie, teorie a kritika), tělovýchova, kulturní a sportovní management, taneční a sportovní fyzioterapie, propagace - komunikace - p.r. atd.
  • uchazeči o vzdělávání v oboru, kteří nebudou přijati, mohou absolvovat kurzy taneční pedagogiky v rámci "Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků"

Vzdělávání tanečních pedagogů je tradiční aktivitou centra již více než čtvrt století: eklektická taneční výchova a metodika výuky tanečních technik, doškolení a rekvalifikace tanečníků, učitelů tance, tělesné výchovy a dalších pohybově estetických disciplín patří mezi nosné cíle TCP v zájmu rychlé transformace a zdravého rozvoje tanečního umění. Taneční centrum Praha je odborným garantem tohoto vzdělávacího modelu - poskytuje pedagogický sbor, teoretické zázemí (knihovnu, audio a videotéku, výukové materiály) a know how potřebné k jeho realizaci.  

Délka studia: 4 roky - výuka dle diferencovaného plánu + ročně 12 víkendových (2 - 3 denních) klasifikačních seminářů + tři týdenní soustředění, víkendový rozvrh obsahuje 12 praktických a 4 teoretických hodin + individuální konzultace + 6 hodin skupinové a dělené výuky a konzultací

Přijímací řízení: talentové testy a "rozdílové zkoušky" umožní přijetí úspěšných uchazečů do 5. ročníku osmileté taneční konzervatoře, podmínkou je minimálně zahájené studium na střední škole s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání (maturita), případě VŠ  

Diferencovaný vzdělávací program: čtyřletý vzdělávací model zaměřený především na "umělecko pedagogickou a profesní přípravu" - metodiku tan. technik, pedagogické předměty a odbornou teorii

Profil absolventa: studium je ukončeno absolutoriem s důrazem na umělecko - pedagogický výkon, teoretické předměty doplňkového pedagogického studia a absolventskou práci. Absolvent je APROBOVÁN pro výuku tance do úrovně konzervatoře a doplňkových předmětů pro přípravné a základní výkonnostní úrovně (školy a mimoškolní aktivity typu ZUŠ, DDM, kluby tanečních sportů, pohybově estetických sportů, atd.). Absolvent je optimálně připraven pro studium VŠ oborů: taneční věda (pedagogika, choreografie, teorie a kritika), tělovýchova, kulturní a sportovní management, taneční - sportovní fyzioterapie, arteterapie, propagace - mediální komunikace - public relation atd.

Jak se přihlásit? Uchazeči vyplní a zašlou poštou, případně mailem přihlášku ke studiu na střední školu, konzervatoř do oboru s talentovou zkouškou následně sdělíme termín testů. Uchazeči absolvují praktické a teoretické testy (sebou: tréninkový oděv a obuv, psací potřeby), doklady o dosavadním studiu: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení případně vysvědčení SŠ, případně VŠ diplom, nepovinně: doporučení školy - zaměstnavatele, potvrzení o praxi, atd. 

Kritéria pro výběr účastníků:

1. uchazeč je neaprobovaným pedagogem konzervatoře, ZŠ, ZUŠ, trenérem sportovního oddílu, profesionálním tanečníkem - má pedagogické, ale nikoliv odborné vzdělání - je přijat na základě výsledků talentových testů a doporučení ředitele příslušné školy, sportovní jednoty, klubu, oddílu, školského odboru regionu apod. 

2. uchazeč je profesionálním tanečníkem s mnohaletou uměleckou praxí - má odborné, ale nikoliv pedagogické vzdělání - je přijat na základě výsledků talentových testů a doporučení ředitele souboru, divadla a pod. 

3. uchazeč je absolventem střední nebo vysoké školy neučitelského a neuměleckého typu, je přijat na základě výsledků talentových testů a dokladů o dosavadním studiu, jeho studium je koncipováno jako doplňkové studium pedagogiky a současně umělecko - pedagogická příprava v oboru "tanec"

Vyučované předměty:

1. Body Building - příprava na výuku tanečních technik: rozvoj fyzických a psychických předpokladů, držení těla, kloubní a svalové dispozice, rytmické cítění, akrobacie, koordinace pohybu, pohybová inteligence 

2. Klasické techniky - metodika výuky: praxe, teorie 

3. Moderní techniky, resp. eklektické propojení technik graham, limón, horton - "současný tanec", metodika výuky: praxe, teorie, info o historických formách - výrazový tanec, novodobý tanec 

4. Jazzové techniky - metodika výuky: praxe, teorie 

5. Lidový a etnický tanec: český, moravský a slovenský folklór, flamenco, afro, clogging a.j. 

6. Doplňkové techniky: taneční sporty, step, akrobacie, společenský tanec 

7. Pedagogika, psychologie, didaktika: s ohledem na potřeby žákovských kategorií - teorie 

8. Dějiny tance: vybraná témata historie tance a divadla, současné taneční trendy, tvůrci, školy 

9. Základní hudební pojmy - teorie: vybrané okruhy s ohledem na RVP ZUŠ 

10. Dějiny hudby: vybraná témata historie hudby, hudebně dramatických a syntetických žánrů 

11. Dějiny výtvarného umění a architektury: vybraná témata z oboru 

12. Profesní příprava: kulturní management, ekonomika, autorské právo, propagace, fundraising, scénická technika, digitální zpracování zvuku a obrazu 

13. Anatomie a fyziologie: vybrané okruhy s ohledem na potřeby ZŠ, ZUŠ a profilu absolventa, relaxační, kompenzační a rehabilitační teorie a praxe, metodika pro taneční profesi 

14. Základy choreografie: stavba choreografické etudy, pohybové skladby - zaměřeno na přípravu a způsob, jak prezentovat vlastní pedagogickou práci a práci svých žáků