Pro uchazeče

VÝSLEDKY I. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25


TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - II. kolo

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Taneční centrum Praha – konzervatoř, z. ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona II. kolo přijímacího řízení pro studium 8 leté konzervatoře (ŠVP konzervatoř – gymnázium)

Kód oboru: 82–46-M,P/01

Název oboru: Tanec

Podání přihlášek do DIPSY včetně priority: do 24. 5. 2024, do DIPSY prosím zapisujte obor 82-46-P/01

Termín přijímacího řízení II. kola: 10. 6. 2024

Na základě přihlášky v DIPSY uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k přijímacímu řízení. Předpokládaný termín odesílání pozvánek: 31. 5. 2024

V případě nemoci uchazeč (resp. zákonný zástupce) zašle písemnou omluvu. Náhradní termín bude uchazečům (resp. zákonným zástupcům) oznámen po konání řádného termínu I. kola TZ. 

Počet volných míst do 1. ročníku: 8, z toho 5 pro chlapce

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:

  1. talentové předpoklady nutné splnit na 80 % (maximální počet bodů 110, hranice úspěšnosti 88 bodů)
  2. test všeobecných znalostí nutné splnit na 60 % (maximální počet bodů 18, hranice úspěšnosti 11 bodů)
  3. test hudebních znalostí nutné splnit na 60 % (maximální počet bodů 12, hranice úspěšnosti 7 bodů)
  4. vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)
    průměr 1,00 – 1,29 10 bodů, průměr 1,30 – 1,50 9 bodů, průměr 1,51 – 1,80 8 bodů, průměr 1,80 a více 7 bodů

Nesplnění minimálního bodového hodnocení první, druhé nebo třetí části znemožňuje přijetí ke studiu (hranice úspěšnosti viz výše).

Testy (hudební a všeobecných znalostí) budou zadané v českém jazyce, cizinec s dočasnou ochranou má automaticky (není nutné o toto žádat) navýšen časový limit o 25 % a může použít překladový slovník. Toto uzpůsobení vychází ze shodných uzpůsobení, které upravuje příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Cizinec s dočasnou ochranou musí doložit, že je cizincem – doloží vízum o dočasné ochraně společně s vyplněnou přihláškou.


PŘIJÍMÁNÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Od 1. 1. 2024 je platná nová legislativní úprava přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří.

Od 1. 1. 2024 platí nová legislativa, zápisové lístky se tedy neodevzdávají.


Informace pro uchazeče – 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium vzdělávací koncepce konzervatoře. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.


Informace pro uchazeče – starší než v 5. třídě ZŠ:

Přihlášky k talentovým testům můžete zaslat volnou formou (jméno, věk, bydliště, škola, ročník, kontakt) na e-mail TCP tcp@tanecnicentrum.cz . Následně obdržíte nejbližší možný termín testu.

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové talentové testy a po jejich úspěšném splnění budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teoretických a praktických předmětech a podle míry rozvoje talentu. Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.