Pro uchazeče

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Taneční centrum Praha – konzervatoř, z. ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona I. kolo přijímacího řízení pro studium 8 leté konzervatoře (ŠVP konzervatoř – gymnázium)

Kód oboru: 82–46-M,P/01

Název oboru: Tanec

Odevzdání přihlášek pro I. kolo: do 30. 11. 2023 (poštou nebo osobně v sekretariátu školy, 1. patro)

Termín přijímacího řízení I. kola: 22. a 23. ledna 2024

Na základě přihlášky uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na konkrétní termín.

V případě nemoci uchazeč (resp. zákonný zástupce) zašle písemnou omluvu. Náhradní termín bude uchazečům (resp. zákonným zástupcům) oznámen po konání řádného termínu I. kola TZ. 

Potvrzení nástupu do 1. ročníku uchazeč resp. zákonný zástupce uchazeče provádí prostřednictvím zápisového lístku.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku 28

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:

  1. talentové předpoklady nutné splnit na 80 % (maximální počet bodů 110, hranice úspěšnosti 88 bodů)
  2. test všeobecných znalostí nutné splnit na 60 % (maximální počet bodů 18, hranice úspěšnosti 11 bodů)
  3. test hudebních znalostí nutné splnit na 60 % (maximální počet bodů 12, hranice úspěšnosti 7 bodů)
  4. vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)
    průměr 1,00 – 1,29 10 bodů, průměr 1,30 – 1,50 9 bodů, průměr 1,51 – 1,80 8 bodů, průměr 1,80 a více 7 bodů

Nesplnění minimálního bodového hodnocení první, druhé nebo třetí části znemožňuje přijetí ke studiu (hranice úspěšnosti viz výše).

Testy (hudební a všeobecných znalostí) budou zadané v českém jazyce, cizinec s dočasnou ochranou má automaticky (není nutné o toto žádat) navýšen časový limit o 25 % a může použít překladový slovník. Toto uzpůsobení vychází ze shodných uzpůsobení, které upravuje příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Cizinec s dočasnou ochranou musí doložit, že je cizincem – doloží vízum o dočasné ochraně společně s vyplněnou přihláškou do 30.11. 2023


PŘIJÍMÁNÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Informace ze stránek MŠMT a po telefonické konzultaci na lince podpory k nové legislativní úpravě.

Od 1. 1. 2024 je plánována účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří.

Podávání přihlášek na TCP konzervatoř probíhá starým způsobem v papírové podobě.

Pokud bude platit nová legislativa, zápisové lístky se nebudou odevzdávat. Informace zpřesníme v den talentových zkoušek, kdy už by měl být znám dokument, který vysvětlí překryt staré a nové vyhlášky.


Termín pro podání zápisového lístku
Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

Informace pro uchazeče – 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium vzdělávací koncepce konzervatoře. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.


Informace pro uchazeče – starší než v 5. třídě ZŠ:

Přihlášky k talentovým testům můžete zaslat volnou formou (jméno, věk, bydliště, škola, ročník, kontakt) na e-mail TCP tcp@tanecnicentrum.cz . Následně obdržíte nejbližší možný termín testu.

Po zaslání předběžné přihlášky na tcp@tanecnicentrum.cz obdržíte podrobné informace o zařazení do talentových testů.

Pro uchazeče, kteří chtějí předběžně ověřit svůj talent a dispozice pro studium na taneční konzervatoři pořádáme pravidelně tzv. "talentové testy".

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové talentové testy a po jejich úspěšném splnění budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teoretických a praktických předmětech a podle míry rozvoje talentu. Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.