Pro uchazeče

Pro zájemce, kteří chtějí předběžně ověřit svůj talent a dispozice pro studium na taneční konzervatoři pořádáme pravidelně tzv. "talentové testy".

Přihlášky k talentovým testům můžete zaslat volnou formou (jméno, věk, bydliště, škola, ročník, kontakt) na e-mail TCP tcp@tanecnicentrum.cz . Následně obdržíte nejbližší možný termín testu.


Taneční centrum Praha – konzervatoř, z. ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona II. kolo přijímacího řízení pro studium 8 leté konzervatoře (Vzdělávací koncepce "konzervatoř – gymnázium)

Kód oboru: 82–46-M,P/01

Název oboru: Tanec

Odevzdání přihlášek pro II. kolo: do 11. 4. 2023

Termín přijímacího řízení II. kola: středa 19. 4. 2023

Na základě přihlášky uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na konkrétní termín.

V případě nemoci uchazeč (resp. zákonný zástupce) zašle písemnou omluvu. Náhradní termín bude uchazečům (resp. zákonným zástupcům) oznámen po konání termínu II. kola TZ. 

Potvrzení nástupu do 1. ročníku uchazeč resp. zákonný zástupce uchazeče provádí prostřednictvím zápisového lístku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky talentových zkoušek duben 2023 podle registračních čísel uchazečů

Přijatí uchazeči: L 40    M 44   N 54   N 58    O 62   O 65

Odevzdání zápisového lístku se týká uchazečů v 5. třídě ZŠ. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí a smlouvu ke studiu obdržíte doporučenou poštou.

Datum zveřejnění: 25. 4. 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín pro podání zápisového lístku
Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.

Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:
- talentové předpoklady nutné splnit na 80%
- test všeobecných znalostí nutné splnit na 60% (otázky odpovídají učivu ZŠ)
- test hudebních znalostí nutné splnit na 60% (otázky odpovídají učivu ZŠ)
- bodové hodnocení vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)

Celkové hodnocení, váha jednotlivých částí talentových zkoušek:

- váha talentových předpokladů v celkovém hodnocení 50%
- váha teoretických testů 25%
- váha vysvědčení 25%

Informace pro uchazeče - 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium vzdělávací koncepce konzervatoře. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.

Informace pro uchazeče - starší než v 5. třídě ZŠ:

Po zaslání předběžné přihlášky na tcp@tanecnicentrum.cz obdržíte podrobné informace o zařazení do talentových testů.

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové talentové testy a po jejich úspěšném splnění budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teoretických a praktických předmětech a podle míry rozvoje talentu. Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.