Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Taneční centrum Praha – konzervatoř, z.ú.

Právní forma: Ústav
IZO: 130 000 167
REDIZO: 600 005 780

2. Důvod a způsob založení

Taneční centrum Praha – konzervatoř, z.ú., byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. 12460/97-60 ze dne 4. 2. 1997. Rozhodnutím MŠMT ČR čj. 34009/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/39 ze dne 22. 4. 2021 nabyla účinnosti dne 1. 5. 2021.
Ústav sídlí na adrese Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník.
Hlavním účelem ústavu je poskytování středního odborného a vyššího odborného vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášek č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem ústavu je její ředitelka (dále jen "ředitelka"). Ředitelka činí právní úkony jménem ústavu ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Škola je organizačně členěna na úsek teoretického vyučování, úsek odborného výcviku, provozní středisko a ekonomické oddělení. V čele úseků teoretického a praktického vyučování stojí zástupci ředitelky, v čele provozního střediska a ekonomického oddělení vedoucí.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo: Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: adresa shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny – sekretariát ředitelky školy: v pracovních dnech (po – pá) 8.00 – 15.00 h mimo dny školních prázdnin. Ve dnech školních prázdnin je provoz školy omezen.

4.4 Telefonní spojení:

ústředna: +420 220 611 980
ředitelka školy: PhDr. Vlasta Schneiderová, reditel@tanecnicentrum.cz
zástupci ředitele: Mgr. Pavla Königsmarková, konigsmarkova@tanecnicentrum.cz
Bc. Tereza Chladová, DiS., chladova@tanecnicentrum.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jitka Štemberová, 725 953 719, jitka.stemberova@ssuar.cz

4.5 Adresa internetových stránek – webové stránky: www.tanecnicentrumpraha.cz

4.6 Adresa podatelny: Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
• USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny – e-mailová adresa: tcp@tanecnicentrum.cz

4.8 Datová schránka – ID datové schránky: k3gni7c

5. Případné platby lze poukázat: Komerční banka, a.s., č. účtu 19 - 331 951 0217/ 0100

6. IČO: 251 06 121

7. Plátce daně z přidané hodnoty: škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
Školní řád – v listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
  • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
    – v listinné/elektronické podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
  • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
    – po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
  • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
  • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
  • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách ZDE.

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy ZDE.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy nebo prostřednictvím datové schránky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen "správní řád")

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

V listinné podobě v sekretariátu školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE.