Profil absolventa

1) uplatnění v praxi

- umělec interpret 

- umělec choreograf 

- učitel tance

- pokračování studia na vysoké škole

2) odborné kompetence

- prakticky i teoreticky ovládá základní taneční techniky

- odbornou komunikaci ovládá v mateřském i cizím jazyce 

- praktickou i teoretickou znalost umí uplatnit pro vlastní umělecké ztvárnění stejně jako v odborné komunikaci, ve výchovně-vzdělávacím procesu, pro uměleckou tvorbu

- uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání a flexibility na základě změn v tanečním oboru

- dovede využít znalostí historie a současných trendů svého i ostatních uměleckých oborů pro emancipaci, originalitu a prestiž tanečního umění 

- dovede využívat moderní komunikační technologie pro získávání informací, komunikaci, propagaci, marketing či produkci tanečního umění

3) klíčové kompetence

- dovede uplatnit kvalitní slovní zásobu a estetiku mateřského i cizího jazyka při řešení obecných sociálně problémových komunikativních situací, pro pedagogickou činnost, pro organizaci a spolupráci skupiny

- dovede vědomě využít estetiky exteriéru, chování a jednání při řešení obecných sociálně problémových komunikativních situací, pro pedagogickou činnost, pro organizaci a spolupráci skupiny

- dovede využít transferem přenesené hodnoty a morálku tanečního umění do občanských postojů a obecného sociálního prostředí: upřímnost, otevřenost, pravdivost, schopnost sebereflexe, pragmatismus, loajalitu, originalitu, nadhled, smysl pro humor....

- dovede využívat moderní komunikační technologie pro získávání informací a komunikaci

Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání

1) absolutorium

Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem v konzervatoři (§ 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon). Dokladem je vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře. Konání absolutoria se řídí § 90 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon, a příslušným prováděcím právním předpisem

− teoretická zkouška z odborných předmětů: Dějiny tance (tanec, divadlo), Dějiny umění (hudba, výtvarné umění)

− absolventská práce a její obhajoba

− absolventský výkon

− zkouška z umělecko - pedagogické přípravy

2) maturita

Žáci ukončují vzdělávání také maturitní zkouškou po osmém ročníku (§ 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon). Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem '(§ 72 odst. 1-4, část 3.) a příslušným prováděcím právním předpisem.

- společná část maturity: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

- teoretická odborná část maturitní zkoušky: Dějiny tance, Dějiny umění, popř. volitelné předměty

- praktická odborná část: zkouška z Klasického a Současného tance, včetně příslušného Repertoáru