Talentové zkoušky 30. 1. a 31. 1. 2023

30/01/2023

Taneční centrum Praha - konzervatoř z.ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona přijímacího řízení pro 8 leté studium.

Kód oboru: 82-46-M,P/01
Název oboru: Tanec

Odevzdání přihlášek: do 30. 11. 2022
Termín talentových zkoušek: 30. 1. a 31. 1. 2023 

Na základě přihlášky uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na konkrétní termín.

V případě nemoci uchazeč (resp. zákonný zástupce) zašle písemnou omluvu. Náhradní termín bude uchazečům (resp. zákonným zástupcům) oznámen po konání řádného termínu TZ.

Potvrzení nástupu do 1. ročníku úspěšný uchazeč (resp. zákonný zástupce uchazeče) provádí prostřednictvím zápisového lístku.

Termín pro podání zápisového lístku
Pro uplatnění zápisového lístku má úspěšný uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.

Pokud chce úspěšný uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:
- talentové předpoklady nutné splnit na 80 %
- test všeobecných znalostí nutné splnit na 60 %
- test hudebních znalostí nutné splnit na 60 %
- bodové hodnocení vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)

Celkové hodnocení, váha jednotlivých částí talentových zkoušek:

- váha talentových předpokladů v celkovém hodnocení 50 %
- váha teoretických testů 25 %
- váha vysvědčení 25 %

Informace pro uchazeče - 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně mimořádné talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium. Na základě úspěšných talentových testů může uchgazeč přistoupit k rozdílovým nebo talentovým zkouškám. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.

Informace pro uchazeče - starší než v 5. třídě ZŠ:

Po zaslání předběžné přihlášky na tcp@tanecnicentrum.cz obdržíte podrobné informace o zařazení do talentových testů.

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové testy a budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teorii a praxi ... a rozvoje talentu.Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.